Основни циљ пројекта

Допринос мултидисциплинарном научном знању о историјским грађевинским материјалима и технологијама римског периода на територији Србије, уз подршку одрживој заштити и употреби предела, а кроз рад на студији случаја Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији (Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes in Serbia), културног добра које тежи упису на Унескову Листу светског наслеђа.

Специфични циљеви пројекта

Развој свеобухватне научне базе из области археологије, историје архитектуре и конструкција, геологије, хемије, инжењерства материјала и конзервације, кроз приказ грађевинских сировина, историјских и коонзерваторских малтера.

Дизајн и тестирање малтера за конзервацију историјских споменика, заснованих на локалним сировинама и традиционалним технологијама производње, у сврху дугорочне заштите и рехабилитације културних добара;

Стварање сета конзерваторских препорука и мера за очување, заштиту и управљање спoменицима и пределима на основу смерница ICOMOS-а, а у циљу израде прилога номинационог досијea наведене студије случаја за Унескову Листу светског наслеђа;

Допринос савременом одрживом грађевинарству употребом традиционалних технологија и промоцијом разумног коришћења природних ресурса, кроз истовремено унапређивање живота локалних заједница.

Желите да сазнате више о пројекту?