План рада пројекта MoDeCo2000

План рада пројекта MoDeCo2000 укључује неколико група активности са својим појединачним задацима. Истраживања укључују увид у различите дисциплине потребне за развој знања из области археометрије и науке о конзервацији, примењивог у конзерваторској пракси. Интерпретирани резултати истраживања се користе за израду конзерваторских малтера и њихову примену на споменицима студије случаја Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији. Дисеминација резултата пројекта врши се путем писаних препорука и протокола, научних радова, конференција, предавања, радионица, али и популарних медија, чинећи их видљивим и разумљивим широкој јавности, залажући се за очување историјског ткива споменика, као и одрживо коришћење природних ресурса у конзервацији, савременој грађевинској индустрији и грађевинарству.

 

Прикупљање улазних података

Кабинетска истраживања из области археологије, историје архитектуре, геологије и технологија припреме малтера

Теренска истраживања споменика и места експлоатације ресурса са узорковањем и лабораторијском карактеризацијом историјских малтера и сировина

Припрема излазних података

Научна интерпретација резултата кабинетских и теренских истраживања

Дизајн, тестирање и лабораторијска оптимизација конзерваторских малтера

Компилација излазних података

Препоруке за употребу малтера у конзервацији споменика студије случаја, а за потребе израде номинационог досија, уз дизајн археолошких, архитектонских и геолошких рута

Израда протокола за припрему конзерваторских малтера на споменицима студије случаја

Примена излазних података

Примена конзерваторских малтера на споменицима студије случаја и стални мониторинг

Препоруке за употребу кречних малтера у архитектонској конзервацији и савременом грађевинарству

Желите да сазнате више о пројекту?