Узорковање материјала

Узорковање римских малтера се врши на доступним археолошким локалитетима и налазиштима која се налазе на прелиминарној листи Унескове Листе светског наслеђа, под именом „Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији“ (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6475/).

Након визуелног прегледа и снимања стања структуре мобилном лабораторијом на више места, бирају се она места са којих се минимално инванзивним методама, уз помоћ скалпела и пинцете, узимају узорци. Током узорковања се користи и ручни алат, односно мањи чекић и длето за узорковање за одређена места. Одабир методе зависи од карактеристика сваког појединачног места узорковања, односно од положаја и функције малтера, постојања претходних конзерваторских интервенција, стања очуваности грађене структуре, као и реалних могућности на терену.

Број узорака узетих на једном локалитету зависи од броја карактеристичних грађевина које се на њему налазе, врсте материјализације и конструкција структура у једној грађевини, као и функције малтера у одређеној структури.

 

Истраживања пројекта су фокусирана на малтере за зидање, али се узоркују и поједини карактеристични малтери за спољашње и унутрашње малтерисање, као и малтери за израду подова. Уз узорке малтера, за потребе одређених истраживања, некад се узимају узорци камена и опеке од којих је споменик грађен и које су ови малтери везивали. Ови узорци могу потицати од материјала пронађеног одвојеног од грађевине након археолошких истраживања, ако такав материјал постоји на терену или у надлежној институцији, а у случају њиховог узимања са грађевине, оно никако не сме нарушити структурни или визуелни интегритет зидане структуре.

Процес узорковања се документује кроз текст (опис узорка, гоерефреренцирани положај узорка и датовање структуре), графичке прилоге (положај узорка приказан на цртежу основе грађевине) и фотографије (целокупна структура из које се узоркује, околни градивни елементи и малтер који их везује, и детаљ малтера са непосредним градивним елементима – уз обележавање и постављаљање мерила).

Стручњаци надлежних институција заштите споменика културе и истраживачи појединачних локалитета су присутни уз чланове пројектног тима током узорковања, да би уз њихову помоћ били одабрани оригинални малтери и места са којих је узимање узорака дозвољено.

Желите да сазнате више о пројекту?